Od januára 2020 je na čerpacie stanice dodávaný benzín Natural 95 s označením E10. Na rozdiel od predtým dodávaného paliva s označením E5 obsahuje vyššie percento etanolu. Tento prechod ma za následok zmenu niektorých parametrov paliva.

e10.pngAbsorpcia vzdušnej vlhkosti

S prídavkom etanolu do paliva rastie jeho schopnosť absorbovať vzdušnú vlhkosť a zvyšuje sa riziko korózie palivového systému. K tomuto javu môže dôjsť tak v nádrži stroja, ako aj v nádrži na čerpacej stanici. Etanol sa ľahšie rozpúšťa vo vode ako v benzíne. Pokiaľ sa do paliva dostane väčšie množstvo vody, jeho degradácii sa nedá zabrániť. Na dne nádrže sa vytvorí korozívna zmes vody znemožňujúca štartovanie (častá príčina, prečo na jar nieje možné naštartovať zazimovanú techniku) a vyššie chudobné nízko oktánové palivo.

Schopnosť poškodzovať plasty

Etanol má schopnosť poškodzovať niektoré polymérne materiály, a to hlavne polyuretán, z ktorého sú vyrobené staršie tesnenia. Dlhodobým pôsobením ich etanol rozleptá a môže vzniknúť netesnosť.

Tlak pár

Parameter dôležitý pre studené štarty benzínových motorov. Udáva ochotu paliva odpariť sa, dôležitú najmä pri motoroch s nepriamym vstrekovaním, či karburátorom. Zásadný vplyv má však aj na chod podchladených motorov s priamym vstrekovaním. Etanol má túto hodnotu nižšiu ako čistý benzín, výrobcovia palív tak musia nižší tlak pár biozložiek nejakým spôsobom kompenzovať. Inak hrozia problémy so štartovateľnosťou benzínových motorov (najmä karburátorové motory v záhradnej technike, či starších autách a motorkách).

Zmiešavací pomer

Etanol potrebuje k dokonalému spaľovaniu bohatšiu zmes so vzduchom. Znamená to, že ak má nové palivo E10 dokonalo zhorieť so vzduchom, musí ho byť v rovnakom objeme vzduchu viac, než doterajšieho benzínu E5. S týmto javom si moderné motory poradia a množstvo vstrekovaného paliva upravia podľa zloženia paliva. Staršie motory (najmä karburátorové) si však s iným zmiešavacím pomerom poradiť nevedia, čo sa môže prejaviť nepravidelným chodom (najmä v prechodových režimoch a pri akcelerácii).

Energetická hustota paliva

Výhrevnosť etanolu je nižšia než pri čistom benzíne, čo v praxi teda znamená, že z litra etanolu dostanete menej energie než z litra čistého benzínu. Výsledná energia obsiahnutá v palive teda bude zodpovedať pomeru týchto dvoch látok a v prípade paliva E10 bude nižšia než v prípade paliva E5. Tento fakt sa môže prejaviť na zníženom výkone alebo zvýšenej spotrebe motora.

Z uvedených dôvodov naším zákazníkom odporúčame používanie prémiového paliva E5 s oktánovým číslom 95, alebo prémiových palív s vyšším oktánovým číslom 98 alebo 100. Prémiový benzín ako biozložku obsahuje výhradne ETBE (etyltercbutyléter). ETBE nemá takú afinitu k vzdušnej vlhkosti ako etanol, ani nie je tak korozívny. Prémiový benzín odporúčame aj kvôli lepšej stabilite. Hlavne pokiaľ sa technika používa málo, alebo má byť dlhšie odstavená.

Rovnako odporúčame používanie vhodnej výkonnostnej prísady do paliva. Táto prísada okrem zlepšovania iných úžitkových vlastností rieši aj možné problémy s koróziou, zlepšuje mazivosť paliva a znižuje riziká spojené s obsahom vody. Je potrebné si ale uvedomiť, že žiadna prísada nie je schopná vyriešiť problém nevyhovujúceho gumového tesnenia, to vyrieši len výmena takého materiálu, alebo používanie iného paliva.

Všeobecne je potrebné riadiť sa podľa nasledujúcich pokynov:

- pred dlhšou odstávkou zariadenia (napr. počas zimy) je potrebné úplne vyprázdniť palivový systém, napr. dojazdom do úplného minutia paliva alebo vyčerpaním paliva a následným preštartovaním motora do jeho zhasnutia
- je potrebné dodržiavať stanovené dĺžky skladovania paliva (v prípade miešaného benzínu s olejom ho neskladovať dlhšie ako 14 dní, pri čistom benzíne je najdlhšia odporúčaná dĺžka skladovania 30 dní)
- palivo skladovať výhradne v nádobách ktoré sú na to určené

Čo môže spôsobiť nedodržanie týchto pokynov?

- ak motor uskladníte s palivom môže dôjsť k oxidácii a k poškodeniu vnútorných kovových častí motora a palivového systému
- staré palivo spôsobí ťažšie štartovanie a usadeniny môžu upchať palivový systém
- na poškodenia spôsobené nerešpektovaním týchto pokynov sa nevzťahuje záruka