1. Predávajúcim je firma NOVÁTOR spol. s r.o., Trolejbusová 2, Košice, IČO 36575950, DIČ 2021781520.

2. Kupujúci si tovar môže vyberať v katalógu na našej webovej stránke alebo v našej kamennej predajni. Ceny uvedené na našej webovej stránke platia iba pre objednávky uskutočnené cez e-shop a môžu sa líšiť od cien v kamennej predajni.

3. Detaily objednávky a dodania tovaru si predajca a kupujúci upresnia e-mailom alebo telefonicky.

4. V prípade že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predajcovi právo poskytnúť dopravcovi potrebné osobné údaje pre bezproblémové doručenie tovaru.

5. Pri preberaní tovaru obdrží kupujúci doklad o prevzatí tovaru, ktorý je v prípade platby na dobierku zároveň dokladom o zaplatení tovaru. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci pribalený pri dodanom tovare.

6. Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodne, kontaktuje predajcu a zašle mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Na odstúpenie od zmluvy môže zákazník použit tento formulár. Nepoužívaný zakúpený tovar kupujúci doručí na vlastné náklady v pôvodnom stave vrátane kompletnej dokumentácie a príslušenstva na adresu predajcu. Predajca sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu sumu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14  dní odo dňa prijatia vráteného tovaru.

7. Záručné a reklamačné podmienky sa riadia Obchodným zákonníkom.

8. Po odoslaní objednávky bude predajca kupujúceho informovať o dostupnosti tovaru a stave objednávky emailom alebo telefonicky.

9. Objednaný tovar predajca zasiela prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby. Poplatok za doručenie zásielok v sume do 100 eur s DPH je 5,90 eur. Doručenie zásielok v sume nad 100 eur s DPH je bezplatné. Poplatok za doručenie ťažkých alebo rozmerných zásielok bude účtovaný po dohode so zákazníkom individuálne.

10. Predajca nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy zo strany kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od pracovníka kuriérskej služby neprevezme a poškodenie tovaru sa zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil pracovníkovi kuriérskej služby kupujúci, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené.

11. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z iného závažného dôvodu predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci poskytne možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní.

12. Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

13. Kupujúci v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov dáva predajcovi súhlas so spracovávaním a uchovávaním jeho osobných údajov vo všetkých informačných systémoch predajcu. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

14. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

15. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená ich umiestnením na tejto internetovej stránke.

16. Uvedené obchodné podmienky sú platné pre internetový predaj od 1. februára 2016.