1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu (§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

2. V prípade reklamácie informuje kupujúci predajcu o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Reklamácia sa uplatňuje osobne v sídle predajcu, alebo zašle kupujúci reklamovaný výrobok predajcovi na vlastné náklady. K reklamačnému konaniu musí byť výrobok dodaný kompletný a čistý.

3. V prípade, že sa kupujúci rozhodne reklamovaný tovar zaslať predávajúcemu do servisného strediska, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu.

4. Dátum rozhodujúci pre lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

5. Zodpovedná osoba servisného strediska v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a za bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie.

6. Predajca po vybavení reklamácie vyzve kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.

7. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom (porušenie ochranných pečatí a nálepok, použivanie tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru).

8. Tento reklamačný poriadok platí pre internetový predaj a nadobúda účinnosť 1. mája 2010. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.